luuhoangha2504@gmail.com – Tôi muốn mua đồng hồ


Subject Tôi muốn mua đồng hồ
Name Lưu Hoàng Hà
Email luuhoangha2504@gmail.com
Message Tôi muốn mua đồng hồ và tôi có câu hỏi. Tôi có thể nhận đồng hồ kiểm tra xong thanh toán có được không?